Verzuimbegeleiding

U werknemer is ziek.
Wat moet ik doen?

Dag 1: Verzuimverlof aanvragen 
Ziektegevallen worden gemeld bij de werkgever volgens uw verzuimprotocol. De verzuimmelding moet uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij MDS. 

Week  4 – 6: Probleemanalyse 
MDS stelt een Probleemanalyse op aan de hand van het spreekuur. Er wordt beschreven wat de beperkingen en de mogelijkheden van uw werknemer zijn. De analyse schat de kansen op werkhervatting in, geeft aan welke knelpunten er zijn en wat hiervoor de oplossingen zijn. De Probleemanalyse vormt de basis voor het plan van aanpak.  

Week 8: Plan van aanpak 
Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een plan van aanpak (PvA) op. Hierin worden de afspraken vast gelegd over het doel van de re-integratie en met welke middelen dit doel het beste kan worden bereikt. U dient hier te beschrijven wie vanaf wanneer wat gaat doen. Dit betreft u zelf als werkgever en de werknemer. Het plan van aanpak is een momentopname. Iedere terugkoppeling van het spreekuur bij de arbodienstverlener is een bijstelling van het plan van aanpak. Het wordt aangeraden dat u zelf regelmatig met uw werknemer om tafel gaat om de voortgang te bespreken en duidelijke afspraken te maken. 

Week 42: verzuimmelding bij het UWV 
In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie 
Als uw werknemer bijna een jaar ziek is, vult u met uw werknemer de (Eerstejaars)evaluatie van het UWV in. Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. 
Lukt het niet om de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd. 

Week 87: Re-integratieverslag 
Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag aanleveren bij het UWV om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie op de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van het UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode – uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving – en geeft een actueel oordeel over de situatie. 

Week 93: WIA-beoordeling 
UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek. Als het UWV vindt dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan, kan een uitkering worden geweigerd. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie? Dan krijgt u een boete in de vorm van een loonsanctie.