Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Medical Direct Services

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Medical Direct Services B.V. t.h.o.d.n. Medical Direct Services en MDS Keuring, KvK 73164275.
 • Werknemer: degene die als zodanig wordt aangemerkt in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Daaronder valt derhalve in ieder geval degene die krachtens arbeidsovereenkomst (als bedoeld in art. 7:610 e.v.BW) of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is om voor u, of onder toezicht en leiding van een door u aangewezen derde, arbeid te verrichten. Ook deeltijdwerknemers en oproepkrachten zijn derhalve werknemers. Niet als werknemer worden beschouwd opdrachtnemers (als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW) of de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever in dienst is en door die andere werkgever aan u ter beschikking is gesteld om krachtens een door u verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder uw toezicht en leiding.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Medical Direct Services verrichte rechtshandelingen (waaronder aanbiedingen) en op alle met Medical Direct Services gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met Medical Direct Services gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.
  • Eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij of onderhandelingspartner van Medical Direct Services zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • Medical Direct Services is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen, en in dat geval zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat Medical Direct Services u een kopie van deze nieuwe Algemene Voorwaarden heeft toegestuurd.
  • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is Medical Direct Services de juridische contractspartij.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
  • De aanbiedingen (waaronder prijsopgaven) van Medical Direct Services hebben een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden, tenzij in de aanbieding een afwijkende periode is vermeld.
  • Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft Medical Direct Services het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.
  • Aanbiedingen van Medical Direct Services en de door Medical Direct Services opgestelde overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op de door u aan Medical Direct Services verstrekte gegevens (zoals bijvoorbeeld het aantal medewerkers, meldingsfrequentie of het verzuimpercentage in uw onderneming). Indien die gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens, sinds u deze aan Medical Direct Services heeft verstrekt, zijn gewijzigd, komen de gevolgen daarvan, waaronder in ieder geval de financiële, voor uw rekening en risico.
  • Op basis van een door Medical Direct Services gedaan en door u aanvaard aanbod ten aanzien van een duurrelatie dan wel op basis van uw aanmeldingsformulier, stelt Medical Direct Services een duurovereenkomst op die Medical Direct Services in tweevoud per post of in enkelvoud per e-mail, ondertekend aan u zal doen toekomen. De duurovereenkomst komt tot stand als Medical Direct Services één van de twee exemplaren door u ondertekend van u heeft (terug) ontvangen, of op het moment dat Medical Direct Services een aanvang met de uitvoering van de duurovereenkomst heeft gemaakt. Individuele overeenkomsten komen tot stand nadat Medical Direct Services het aan u toegestuurde aanbod door u ondertekend heeft (terug) ontvangen, of op het moment dat Medical Direct Services een aanvang met de uitvoering van de individuele overeenkomst heeft gemaakt.
  • Indien de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen afwijkt van het door u aanvaarde aanbod, de inhoud van uw aanmeldingsformulier en/of andere correspondentie die aan de totstandkoming van de overeenkomst vooraf is gegaan, geldt uitsluitend de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomsten de daarbij behorende bijlagen, tenzij naar de redelijke mening van Medical Direct Services er sprake is van een evidente vergissing of schrijffout.
  • Medical Direct Services is niet verplicht opdrachten uit te voeren of werkzaamheden te verrichten, indien en zolang Medical Direct Services de overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen niet ondertekend van u retour heeft ontvangen. Door Medical Direct Services verleende diensten ten behoeve van werknemers die al ziek waren voor de aanvangsdatum van de overeenkomst, vallen niet onder de werking van die overeenkomst en worden bij u in rekening gebracht op basis van de tarieven voor losse verrichting overeengekomen.

 

 1. Uitvoering werkzaamheden, beroepsregels en beroepsethiek
  • Medical Direct Services spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving uit te voeren. Van toepassing zijn daarbij de Beroepscode voor bedrijfsartsen van de NVAB. Onderdeel daarvan is dat de bedrijfsarts van Medical Direct Services zijn oordeel onder medisch professionele autonomie tot stand laat komen.
  • In geval van ziekte, vakantie of anderszins wordt de bedrijfsarts in zijn dienstverlening vervangen door een collega bedrijfsarts, in te schakelen naar keuze van Medical Direct Services.

 2. Informatieverstrekking door werkgever
  • U bent desgevraagd verplicht om Medical Direct Services elektronisch of schriftelijk opgave te doen van het aantal werknemers dat bij u op enig moment in dienst is.
  • U bent desgevraagd verplicht om aan Medical Direct Services elektronisch of schriftelijk informatie te verstrekken over het historisch ziekteverzuim in uw onderneming.
  • U bent desgevraagd verplicht om aan Medical Direct Services uw aansluitnummer (aansluitidentificatie) op te geven van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarbij u bent aangesloten.
  • Uitdiensttredingen van zieke werknemers dient u – op genoemde wijze – uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van uitdiensttreding aan Medical Direct Services door te geven. Uitdiensttredingen van zieke werknemers, waarbij de periode tussen de eerste ziektedag en de datum van uitdiensttreding langer is dan 6 weken, dient u uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van uitdiensttreding aan Medical Direct Services door te geven. Medical Direct Services zal het Re-integratieverslag, dat zij dan wettelijk verplicht is naar de normen van het UWV aan werknemer te overhandigen, ongeacht de inhoud van het met u gesloten arbocontract, separaat op verrichtingenbasis bij u in rekening brengen.
  • Indien u niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan uw verplichting om Medical Direct Services informatie te verstrekken of indien die informatie niet juist is, komen de financiële en andere gevolgen daarvan voor uw rekening en risico, ook in het geval Medical Direct Services in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst.

 

 1. Duur, opzegging en verlenging van de overeenkomst
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
  • Indien een duurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, met een minimum van een jaar, wordt deze na het verstrijken van die tijd telkens automatisch voor een periode van een jaar voortgezet, tenzij de duurovereenkomst tijdig is opgezegd.
  • Beide partijen kunnen de duurovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. U kunt een duurovereenkomst voor bepaalde tijd derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij Medical Direct Services daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
  • Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig plaatsvinden per aangetekend schrijven, welk schrijven gericht dient te zijn aan de administratie van Medical Direct Services B.V. te Asten, Frits de Bruijnstraat, 5721 XR Asten of enig ander door Medical Direct Services schriftelijk aangegeven adres.
  • Niettegenstaande artikelen 6.1 en 6.3, kan Medical Direct Services de duurovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat zij in verband daarmee jegens opdrachtgever gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, indien Medical Direct Services in haar discretie van mening is dat een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst in het licht van een wetswijziging en/of een nieuwe wetgeving of enig ander door Medical Direct Services relevant geachte omstandigheid, redelijkerwijs niet mogelijk is.
  • Indien de overeenkomst door u voortijdig wordt beëindigd bent u de overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van Medical Direct Services.

 

 1. Wijziging overeenkomst van dienstverlening
  • De inhoud van de overeenkomsten van Medical Direct Services en/of de benaming daarvan kan door Medical Direct Services eenzijdig worden aangepast/gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door Medical Direct Services noodzakelijk geachte aanpassingen van de door Medical Direct Services verleende diensten. In geval van aanpassing/ wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal Medical Direct Services u daarover zo spoedig mogelijk informeren.
  • Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, bent u in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen.

 

 1. Annulering van diensten (“afspraken”)
  • Een voor een individuele werknemer overeengekomen te verrichten dienst (“afspraak”) kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering enkel en alleen door u bij Medical Direct Services schriftelijk worden geannuleerd. Overeengekomen te verrichten diensten (afspraken) die meer dan één werknemer betreffen kunnen tot uiterlijk twee werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst enkel en alleen door u bij Medical Direct Services schriftelijk worden geannuleerd.
  • Medical Direct Services is gerechtigd, voor de overeengekomen diensten die door u niet of niet tijdig zijn geannuleerd, de gehele op de desbetreffende diensten van toepassing zijnde vergoeding en de in verband met de geannuleerde diensten gemaakte kosten, in rekening te brengen.
  • Indien Medical Direct Services zelf genoodzaakt is een overeengekomen dienst te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de dienst overeengekomen. Uitsluitend in het geval Medical Direct Services de overeengekomen dienst annuleert op de overeengekomen dag van uitvoering zelf, kunnen de eventueel door u in redelijkheid reeds gemaakte kosten, indien schriftelijk gespecificeerd, in overleg met Medical Direct Services worden vergoed.

 

 1. Aanvullende (verplichte) opdrachten en aanvullende kosten
  • Medical Direct Services zal handelen naar de wettelijke verplichtingen ten aanzien van onder andere, doch niet beperkt tot, (een aanvraag van) een second opinion, preventief spreekuur en vrije toegang tot de bedrijfsarts. Gemaakte kosten daaromtrent worden door Medical Direct Services bij u in rekening gebracht.
  • Voor onderstaande kosten geldt dat oor onderstaande kosten geldt dat zij ook in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever zonder dat hierover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden:
   • kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voor zover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts, en kosten voor het opvragen van medische dossiers bij de voormalige arbodienst;
   • kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van derden op grond van een (wettelijke) regeling;
   • kosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts.

 

 

 1. Prijzen en prijswijziging
  • De door Medical Direct Services opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
  • Medical Direct Services is gerechtigd om jaarlijks de tarieven voor de producten en diensten aan te passen. Dit in verband met kostenstijgingen en/of in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse CBS prijsindexcijfer dienstprijzen voor commerciële dienstverlening. De uitkomst van deze indexering wordt afgerond. 
  • Bij een duurovereenkomst voor bepaalde tijd kan een aanpassing van de prijzen plaatsvinden met ingang van iedere verjaardag van de betreffende overeenkomst. In geval van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen de prijzen worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.
  • De prijzen voor de individuele opdrachten (verrichtingen), ongeacht of deze worden uitgevoerd onder een duurovereenkomst, kunnen worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.
  • Medical Direct Services is te allen tijde gerechtigd om omzetbelasting (BTW) welke ten onrechte niet in rekening is gebracht alsnog te factureren.

 2. Betaling
  • Facturen van Medical Direct Services dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald.
  • Verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zullen maandelijks worden gefactureerd.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij duurovereenkomsten voor bepaalde tijd dat Medical Direct Services de door u geldende aansluitkosten aan het begin van een contractjaar (bij wijze van voorschotnota) aan u in rekening brengt op basis van het dan bij Medical Direct Services bekende aantal werknemers. Medical Direct Services zal na het einde van het contractjaar op basis van de van u ontvangen personeelsmutaties een definitieve nota opmaken. Indien er in de loop van het contractjaar personeelsmutaties hebben plaatsgevonden, zal een middeling plaatsvinden van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag waarop de overeenkomst is ingegaan met het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de laatste dag van het lopende contractjaar of bij prolongatie zoals dat luidt ten tijde van de eerste dag van het nieuwe contractjaar. U bent verplicht om, op verzoek van Medical Direct Services, een verklaring van een (register)accountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen.
  • Bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dezelfde handelswijze als omschreven in artikel 10.3 met dien verstande dat facturatie plaatsvindt per de eerste van de overeenkomst (en vervolgens de eerste dag van het kalenderjaar) en dat middeling plaats vindt aan de hand van het aantal werknemers zoals dat luidt ten tijde van de laatste dag van het kalenderjaar.
  • Indien en zolang u in gebreke bent met de nakoming van uw betalingsverplichtingen, is Medical Direct Services niet verplicht uw opdrachten uit te voeren en is Medical Direct Services gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst op te schorten. De gevolgen daarvan komen geheel voor uw rekening en risico. Het is uw verantwoordelijkheid om hierover uw werknemers te informeren.
  • Het is u niet toegestaan om uw betalingsverplichtingen jegens Medical Direct Services te verrekenen met uw eventuele vorderingen op Medical Direct Services, dan wel uw betalingsverplichting op te schorten, tenzij Medical Direct Services u daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.
  • Bij niet, niet tijdige of niet-volledige betaling bent u, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Medical Direct Services de wettelijke rente verschuldigd.
  • Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt en Medical Direct Services, in of buiten rechte, kosten maakt ter verkrijging van het nog verschuldigde, waaronder onder meer wordt verstaan de kosten voor het versturen van ingebrekestellingen en aanmaningen, bent u daarvoor aan Medical Direct Services een vergoeding verschuldigd die wordt berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, maar welke vergoeding minimaal € 150,– bedraagt.
  • Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente, ook als u bij uw betaling vermeldt dat die betrekking heeft op een latere factuur.

 3. Ziek- en herstelmeldingen
  • De ziek- en herstelmeldingen geeft u elektronisch via de klantenwebsite (https://relaties.mds-keuring.nl/login.asp) digitaal door. U dient hierbij de terzake door Medical Direct Services gegeven instructies op te volgen en gebruik te maken van de door Medical Direct Services vastgestelde formats. Mondeling, telefonisch en/of per e-mail doorgegeven meldingen worden door Medical Direct Services niet geaccepteerd.
  • U bent te allen tijde en onder alle omstandigheden verplicht ziek- en herstelmeldingen van werknemers op de eerste ziektedag respectievelijk de eerste dag van herstel voor 9.30 uur door te geven. U dient hierbij gebruik te maken van de door Medical Direct Services vastgestelde formats.
  • Indien er bij een ziek- of herstelmelding sprake is van een vangnetsituatie, dient u deze melding per ommegaand tevens door te geven aan het UWV. Voorkomende vangnetsituaties zijn onder meer: ziek- en herstelmelding ten gevolge van zwangerschap (zwangerschapsklachten), een ziekmelding aansluitend aan het bevallingsverlof, ziek- en herstelmelding van heringetreden arbeidsongeschikten, van arbeidsgehandicapten en van orgaandonoren. Meldingen in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof dient u rechtstreeks te doen aan het UWV. Ten aanzien van het voorgaande zal Medical Direct Services in haar handelen wel beperkt wordt door de wettelijke begrenzingen.
  • Indien u binnen vier weken nadat u een werknemer bij Medical Direct Services ziek heeft gemeld niets van Medical Direct Services heeft vernomen, bent u, tenzij u kunt aantonen dat u uw werknemer inmiddels hersteld heeft gemeld of dat uw werknemer door een daartoe bevoegd arts hersteld is verklaard, verplicht om Medical Direct Services daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien u niet aan deze verplichting heeft voldaan, is, indien u schade heeft geleden als gevolg van het feit dat Medical Direct Services de werkzaamheden – die zij normaal gesproken na ontvangst van een ziekmelding pleegt uit te voeren op grond van de met u gesloten overeenkomst – te laat heeft uitgevoerd, Medical Direct Services slechts voor 75% van de na toepassing van artikel 16 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding aansprakelijk en komt het restant voor uw eigen rekening en risico, ongeacht of u kunt aantonen dat u uw werknemer tijdig en op de juiste wijze ziek heeft gemeld.
  • Medical Direct Services verzorgt geen individuele ziek- en herstelmeldingen aan uw ziekteverzuimverzekeraar en is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Indien Medical Direct Services daartoe in het verleden op enigerlei wijze verplicht is geweest, eindigt deze verplichting met ingang van de dag waarop deze Algemene Voorwaarden tussen u en Medical Direct Services van toepassing zijn (geworden). Indien en voor zover uw ziekteverzuimverzekeraar de van Medical Direct Services ontvangen verzuimoverzichten mocht aanmerken of hebben aangemerkt als een rechtsgeldige individuele ziekmelding van uw werknemer (als bedoeld in de polisvoorwaarden van uw ziekteverzuimverzekering), kan dat nimmer leiden tot een verplichting voor Medical Direct Services om zorg te dragen voor die individuele ziekmelding en blijft u daarvoor te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk. Indien Medical Direct Services met uw ziekteverzuimverzekeraar een overeenkomst heeft inzake periodieke, in veel gevallen maandelijkse of kwartaalsgewijze, verstrekking van bij Medical Direct Services geregistreerde ziektegevallen van uw bedrijf, verstrekt Medical Direct Services, mits door u gemachtigd, deze gegevens. Deze periodieke gegevensverstrekking komt overigens niet in de plaats van de door de ziekteverzuimverzekeraar bij u opgevraagde gegevens. Medical Direct Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevallen waarin door niet tijdige, onvolledige, onjuiste of ontbrekende registratie uw ziekteverzuimverzekeraar geheel of gedeeltelijk niet tot uitkering overgaat.
  • Indien het UWV besluit (als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene Wet bestuursrecht) tot het opleggen van sancties of tot verlenging van het in artikel 7:629 lid 1 BW genoemde tijdvak van 104 weken op de voet van artikel 25 lid 9 van de WIA of in verband met het feit dat u uw verplichtingen uit hoofde van artikel 38 lid 1 Ziektewet niet bent nagekomen, en die sancties of verlenging het gevolg zouden kunnen zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Medical Direct Services jegens u, bent u verplicht Medical Direct Services daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, en zijn u en (indien dat besluit tevens tot uw werknemer is gericht) uw werknemer verplicht tegen dat besluit tijdig bezwaar of beroep in te stellen. Over de inhoud van het bezwaar- of beroepschrift dient u tijdig met Medical Direct Services overleg te voeren en u bent verplicht rekening te houden met door Medical Direct Services ten aanzien van de inhoud van dat bezwaar- of beroepschrift gegeven instructies en aanwijzingen. Indien u niet aan deze verplichting(en) heeft voldaan, wordt van alle eventueel door u geleden schade als gevolg van het feit dat Medical Direct Services inderdaad toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van die verbintenis, van de door Medical Direct Services na toepassing van artikel 16 van deze voorwaarden te betalen schadevergoeding slechts 50% uitbetaald en komt het restant voor uw eigen rekening en risico. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Medical Direct Services daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
  • Aangezien u de bewijslast draagt van de tijdige, volledige en juiste ontvangst door Medical Direct Services van uw ziek- en herstelmeldingen, adviseren wij u verzend- of ontvangstbewijzen in uw administratie te bewaren.

 4. Administratie

In de situatie dat u de administratie in verband met de ziek- en herstelmeldingen, verzuimbegeleiding en de re-integratie (verder te noemen: de administratie) in eigen beheer regelt;

 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat deze administratie op een kwalitatief goed niveau is ingericht en functioneert;
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat, op aangeven van de artsen die namens Medical Direct Services voor u werkzaam zijn, de administratie zodanig wordt ingericht dat deze artsen hun werkzaamheden naar gangbare professionele normen kunnen verrichten;
 • zijn noch Medical Direct Services noch de werknemers van Medical Direct Services die voor u werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, aansprakelijk voor schades die voortkomen uit tekortkoming in het handelen of nalaten van de administratie, zoals bijvoorbeeld de termijnbewakingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de doormelding aan UWV c.q. ziekteverzuimverzekeraar, waardoor voor u of/en uw werknemers schade ontstaat;
 • bent u volledig verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de adviezen die door Medical Direct Services c.q. door werknemers van Medical Direct Services die voor u werkzaam zijn of zijn geweest, zijn uitgebracht en die door de administratie aan de betrokkenen bij u zijn gecommuniceerd;
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat de medische gegevens die bij de administratie in beheer zijn enkel en alleen toegankelijk zijn voor de artsen die namens Medical Direct Services voor u werkzaam zijn;
 • draagt u er zelf zorg voor en ziet u er op toe dat de bij de administratie beheerde gegevens in afsluitbare kasten worden bewaard, die alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers van de administratie en de artsen die namens Medical Direct Services voor u werkzaam zijn;
 • draagt u er zelf zorg voor en stemt u ermee in dat het door Medical Direct Services gehanteerde privacyreglement en de normen van de AVG op de door de administratie beheerde gegevens integraal van toepassing zijn en dat de medewerkers van deze administratie hiermee bekend zijn en conform handelen.

 

 1. Termijnen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft een door Medical Direct Services in verband met de uitvoering van een verbintenis opgegeven termijn slechts een indicatieve strekking en zal deze nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, ook niet indien het gaat om een uiterste termijn. Indien Medical Direct Services een termijn heeft overschreden, treedt verzuim pas in wanneer Medical Direct Services in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij Medical Direct Services een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Medical Direct Services te wijten zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Medical Direct Services komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog , oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van Medical Direct Services terzake de leveringen van goederen en/of diensten, computerstoringen (waaronder internet, intranet en emailverkeer), bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld ten gevolge van brand, het verloren zijn gegaan van gegevens etc.), epidemieën en wanneer uw bedrijf fuseert of wanneer er binnen uw bedrijf sprake is van een bedrijfsovername, reorganisatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten.
  • Indien Medical Direct Services niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien Medical Direct Services bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Medical Direct Services alsdan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Medical Direct Services gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en bent u verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  • Medical Direct Services is gerechtigd een beroep te doen op overmacht indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat Medical Direct Services aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

 1. Ontbinding, opschorting, schadevergoeding
  • Indien u in gebreke bent met de betaling van enig aan Medical Direct Services verschuldigd bedrag of enige andere verbintenis jegens Medical Direct Services niet, niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk bent nagekomen, indien u surséance van betaling aanvraagt of uw faillissement is aangevraagd, indien u verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien u aan uw schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, indien te uwen laste enig beslag wordt gelegd, indien de door u gedreven onderneming wordt geliquideerd, feitelijk wordt gestaakt of buiten Nederland wordt gevestigd, indien toestemming van de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging ontbreekt, heeft Medical Direct Services het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Medical Direct Services om vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.
  • Indien één van de gevallen genoemd in het vorige lid van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, bent u verplicht Medical Direct Services hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Indien Medical Direct Services goede gronden heeft om te veronderstellen dat een of meer van de in het vorige lid van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en u desgevraagd weigert Medical Direct Services daarover opheldering te verschaffen of niet reageert op een daartoe strekkend verzoek, is Medical Direct Services eveneens gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke te ontbinden, onverminderd het recht van Medical Direct Services om vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van Medical Direct Services voor door u geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door Medical Direct Services begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen), in geen geval (i) bij een individuele opdracht het bedrag overschrijden dat van u is ontvangen, en (ii) bij duurovereenkomsten het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart (1/4e deel) van het bedrag dat door u is betaald voor de diensten welke zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Medical Direct Services daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
  • Indien Medical Direct Services u bijstand verleent bij de activiteiten genoemd in artikel 25 lid 1 tot en met 4 van de WIA en/ of artikel 14 lid 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 of fungeert als persoon die de in een plan van aanpak overeengekomen activiteiten begeleidt en de contacten verzorgt (case management), zal Medical Direct Services zich daarbij inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Medical Direct Services aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het geval die bijstand en/of die activiteiten als case manager niet leiden tot het beoogde resultaat (zoals interne of externe re-integratie van of werkhervatting door uw werknemer) en is niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van u of uw werknemers; u vrijwaart Medical Direct Services voor alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende schadeclaims van uw werknemers.
  • Indien u zich, al dan niet op advies van Medical Direct Services, voor verdere behandeling/ advies tot een derde partij wendt, geldt tussen u en die derde partij volledige contractsvrijheid en is Medical Direct Services geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Medical Direct Services is jegens u nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens u pleegt, ook niet indien Medical Direct Services met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.
  • U vrijwaart Medical Direct Services voor alle aanspraken van derden (waaronder uw werknemers) terzake van door Medical Direct Services uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Medical Direct Services en u bovendien aantoont dat u terzake geen enkel verwijt treft.
  • Alle rechtsvorderingen jegens Medical Direct Services uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Medical Direct Services tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

 

 1. Vertrouwelijke gegevens
  • Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
  • Met betrekking tot medische gegevens geldt het bepaalde in art. 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in art. 7:457 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Dossierbeheer/inzage
  • Medical Direct Services zal van alle werknemers van opdrachtgever een dossier bijhouden. In deze dossiervorming volgt Medical Direct Services de richtlijnen van de NVAB. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins is het privacy reglement van Medical Direct Services van toepassing. Dit reglement is gepubliceerd op de website van Medical Direct Services.
  • Behoudens de bedrijfsarts heeft slechts de werknemer zelf of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst zal Medical Direct Services het dossier desgewenst overdragen aan de nieuwe bedrijfsarts van de opdrachtgever zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

 2. Werknemers
  • Het is u niet toegestaan om een werknemer van Medical Direct Services en/of personen die door Medical Direct Services zijn ingeschakeld bij de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de periode van de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar na de beëindiging daarvan, bij u te werk te stellen / te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins (bijv. door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij Medical Direct Services u daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.
  • U verbeurt aan Medical Direct Services een boete ad € 5.000,– per (voormalig) door Medical Direct Services ingeschakeld persoon en/of werknemer van Medical Direct Services en € 250,- voor iedere dag dat door u gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. Medical Direct Services behoudt onverminderd het vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar terzake daadwerkelijk geleden schade.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden
  • Medical Direct Services is gerechtigd om periodiek de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de Overeenkomst van toepassing zijn na het verstrijken van 14 dagen na toezending aan u van de gewijzigde algemene voorwaarden, zonder dat tegen de aanpassingen in de algemene voorwaarden bezwaar wordt gemaakt.

 2. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle met Medical Direct Services gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden ligt gedeponeerd en is ter inzage bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven / de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.