Privacyreglement

Privacyreglement – MDS

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In ons privacyreglement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd welke gegevens door ons worden verwerkt en waarom en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Welke gegevens verwerken wij?
Dit is afhankelijk van de relatie die u met ons heeft. Als uw werkgever klant is van MDS, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt als wij zorg aan u verlenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u meedoet aan een Preventief Medisch Onderzoek of als u het Arbo-omstandighedenspreekuur bezoekt. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Als wij ook daadwerkelijk zorg aan u verlenen (of hebben verleend), verwerken wij daarnaast ook gegevens over uw gezondheid. Verder verwerken wij persoonsgegevens van klanten als dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen.

Rapportages die wij opstellen voor werkgevers of voor bijvoorbeeld een medezeggenschapsorgaan bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau. Zij bevatten dus geen persoonsgegevens die herleidbaar kunnen zijn tot een individu. 

Gegevens van werkgevers die worden verwerkt, zijn contactgegevens (zoals bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email-adres) en de benodigde gegevens voor de financiële administratie zoals factuurnummer, KvK-nummer, IBAN-nummer en bedragen.

Waar worden de gegevens bewaard?
De persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen in uw persoonlijk dossier. Dit dossier wordt digitaal opgeslagen in de speciale softwareapplicaties waar wij mee werken binnen de arbodienst. Deze applicaties zijn goed beveiligd tegen verlies en diefstal van uw persoonsgegevens. Wij dragen zorg voor een veilige verwerking van uw gegevens.

Welke personen hebben toegang tot uw gegevens?
Binnen MDS hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts die u behandelt en eventuele personen die bij uw zorgverlening zijn betrokken. Daarnaast mag de bedrijfsarts eventueel overleggen met een collega bedrijfsarts over uw dossier als dat u zorgverlening ten goede komt.

Verstrekt MDS gegevens aan derden?
MDS verstrekt  met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving gegevens aan:

  • de werkgever van cliënten in geval van verzuimbegeleiding, waarbij het slechts de volgende  gegevens betreft: naam en geboortedatum, datum van het laatste consult, conclusies ten aanzien van de mogelijkheden tot werkhervatting door betrokkene, procesmatige begeleidingsafspraken;
  • derden op basis van een wettelijke verplichting.

Voldoet MDS hiermee aan de eisen van de wet?
MDS gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving na.

Recht op inzage gegevens
U heeft het recht te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt hiervoor om inzage vragen in uw persoonlijke dossier. U kunt ook een verzoek indienen om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Een verzoek daartoe kan schriftelijk worden ingediend bij ons:

MDS
Frits de Bruijnstraat 1
5721 XR Asten

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen tot wijziging van persoonsgegevens als deze gegevens volgens u niet kloppen. Er kan ook om een beperking van de verwerking worden verzocht en er kan bezwaar worden gemaakt tegen bepaald gebruik van de gegevens. Voor meer informatie kunt u per mail contact met ons opnemen via: administratie@mds-keuring.nl. MDS doet er alles aan om je verzoek of bezwaar zo snel mogelijk te behandelen. Binnen uiterlijk vier weken wordt contact met u opgenomen.

Wordt de privacyverklaring wel eens gewijzigd?
Hoewel de privacyverklaring niet vaak zal worden gewijzigd, behoudt MDS zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op www.mds-asten.nl voor de laatste versie.